top of page

Backatorps Samfällighet

Backatorps Samfällighet bildades 1985 i samband med att området byggdes. Samfälligheten omfattar 121 fastigheteter på Båtsman Rems och Båtsman Lustigs gata.

I Backatorps Samfällighet ingår två samfälligheter, så kallade gemensamhetsanläggningar.

 

Gemensamhetsanläggning 1 omfattar områdets inomkvartersgator, gångvägar, parkeringsplatser, gemensamhetsanläggningen (Backatorpet), sop- och el-utrymme i radgarage, planteringar, grönytor, lekplatser och naturmark. Kall-, spill- och dagvattenledningar med brunnar, diken, ytterbelysning som styrs av centralanläggning mm ingår även. Kostnader för drift och underhåll delas lika mellan de deltagande 121 fastigheterna.

 

Den andra samfälligheten, som kallas gemensamhetsanläggning 2 omfattar radgaragen i området med 79 inomhusparkeringar i garagen. Deltagarna i gemensamhetsanläggning två skall betala kostnaderna för drift och underhåll av radgaragen inklusive garagens elförbrukning.

Samfällighetens ändamål är att förvalta (drift och underhåll) gemensamhetsanläggning 1 och 2. Samfälligheten får ej driva verksamhet som är främmande för det ändamål som samfälligheten skall tillgodose.

bottom of page