top of page

Backatorps Samfällighet

Backatorps Samfällighet bildades 1985 i samband med att området byggdes. Samfälligheten omfattar 121 fastigheteter på Båtsman Rems och Båtsman Lustigs gata.

I Backatorps Samfällighet ingår två samfälligheter, så kallade gemensamhetsanläggningar.

Gemensamhetsanläggning 1 omfattar områdets inomkvartersgator, gångvägar, parkeringsplatser, gemensamhetsanläggningen (Backatorpet), sop- och el-utrymme i radgarage, planteringar, grönytor, lekplatser och naturmark. Kall-, spill- och dagvattenledningar med brunnar, diken, ytterbelysning som styrs av centralanläggning mm ingår även. Kostnader för drift och underhåll delas lika mellan de deltagande 121 fastigheterna.

Den andra samfälligheten, som kallas gemensamhetsanläggning 2 omfattar radgaragen i området med 79 inomhusparkeringar i garagen. Deltagarna i gemensamhetsanläggning två skall betala kostnaderna för drift och underhåll av radgaragen inklusive garagens elförbrukning.

Samfällighetens ändamål är att förvalta (drift och underhåll) gemensamhetsanläggning 1 och 2. Samfälligheten får ej driva verksamhet som är främmande för det ändamål som samfälligheten skall tillgodose.

Vid samfällighetens årsmöte behandlas bl.a. årets verksamhetsberättelse för de två gemensamhetsanläggningarna, frågan om ansvarsfrihet, budget för kommande år inklusive styrelsens förslag, motioner och val av ledamöter.

För ytterligare information hänvisas till stagar och anläggningsbeslutet som finns under "Stadgar, Ordningsregler m.m" i vår digitala lagringsyta.

Vid ägarbyte/nyinflyttande

Säljaren skall meddela kassören om tillträdesdag samt den nya ägarens namn, adress och telefonnummer. Styrelsen kommer att ta kontakt med de nyinflyttande och lämna mer information.

Om du inte har anmält din e-postadress redan så gör det till styrelsen@btorp.se

OBS! Viktigt att tänka på vid ägarbytet är att vattenavläsningen är gjord. Vattenkostnaderna regleras med den tidigare ägaren och inte med samfälligheten/styrelsen. Vattenavräkningen görs en gång per år genom trådlös avläsning, det görs vid årsskiftet av styrelsen. Justeringen av vattenräkningen kommer kvartal 2.

Återvinningscentralen i Tagene

Boende i Backatorp som är folkbokförda i Göteborg har rätt till ett obegränsat antal besök på återvinningscentralerna (ÅVC:erna) i kommunen. 

 

Infobladet

Infobladet kommer ut ca 1 gång/månad med information och nyheter om vad som är aktuellt i samfälligheten och området just nu. Det delas ut antingen via e-post eller i brevlådan. För att få infobladet via Email anmäl till styrelsen@btorp.se.

Parkering

Friliggande hus: parkera på egen tomt och i eget garage. Par-/rad- eller kedjehus: parkera i garagelänga samt på en garageplats bredvid eller i närheten av garagelängan. Det är inte tillåtet att parkera på kör- eller gångbana en längre tid, t.ex. över natten. Det är endast tillåtet att parkera där en kortare stund för på- och avlastning.

Samfällig mark

Glöm inte att kontrollera var din tomtgräns går innan du använder marken. Vill du förändra eller placera något utanför egen tomtgräns måste detta skriftligen meddelas styrelsen, som tar upp ärendet på nästkommande styrelsemöte. Innan ett godkännande från styrelsen får du inte påbörja någon förändring.

Lantmäteriet har en karta med flygbild och ungefärliga gränser.

Värmepannan

En värmepanna kräver lite skötsel och med jämna mellanrum är det också bra att göra en service på din frånluftsvärmepump. Läs din servicemanual om skötsel och service interval.

Till exempel på skötsel för en IVT frånluftsvärmepump:

  • Rengör luftfiltret (varannan månad)

  • Rengör spillvattenkopp, kontrollera också att spillvatten slangarna inte är igensatta med smuts och alger (två gånger per år)

  • Kontrollera manometern (två gånger per år)

Växter

Det finns några växter man bör undvika att plantera t.ex. Jättebjörnloka och Slideväxter.

Länk finns så man kan läsa lite mer Jättebjörnloka och slideväxter

Bredband TV Telefoni

I samfällighetsavgiften ingår Tele2s basutbud för TV (TV BAS) och ett bredband på 250/50 Mbit/s (FiberKoax). Telefoni bas ingår i bredbandet (samtalskostnader tillkommer). Kontakta gärna Tele2 för mer information om ditt abonnemang - Du måste själv teckna ett abonnemang om du inte redan är kund hos Tele2.

 

Telia erbjuder även öppen fiber i området. Telia öppen fiber ingår inte i samfällighetsavgiften. Anslutningsavgift tillkommer om bostad inte är ansluten. 

bottom of page